Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Міжнародна бухгалтерська інтеграція (МСФЗ)

Міжнародна бухгалтерська інтеграція (МСФЗ)

Формування фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами виконується сьогодні фахівцями більшості країн Європи, Північної Америки і ряду країн, які входили до колишнього Радянського союзу. Офіційно бухгалтерська міжнародна інтеграція в Україні почалася в червні 2011 року з набранням чинності змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Публічні акціонерні товариства, банки, страхові компанії, підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, визначеними Кабінетом Міністрів України у 2012 році, становили так звану «попередню» МСФЗ-звітність, яка по суті була тренуванням, що передує складанню повноцінної звітності за міжнародними стандартами. З 2013 року такі підприємства вже повинні подавати фінансову звітність, відповідну повномасштабним вимогам МСФЗ.

Основними якісними характеристиками, які роблять інформацію у фінансовій звітності корисною, є: зрозумілість, доречність, надійність і порівнянність. Чим можуть сучасні комп'ютерні технології і, в першу чергу, спеціалізовані облікові системи допомогти підприємству у формуванні якісної звітності за МСФЗ, якщо така необхідність вже виникла?

Часто завдання формування звітності за МСФЗ розуміється і ставиться як завдання трансформації звітності, підготовленої за ПСБО, у звітність за МСФЗ (ПСБО - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в Україні). І це не випадково, оскільки підприємство насамперед готує звітність відповідно до нормативних вимог, що обумовлені бухгалтерським і податковим законодавством. Якщо така робота виконана, то складається враження, що наявну звітність треба просто за деякими правилами перетворити в звітність за МСФЗ. Дійсно, метод трансформації звітності з одного стандарту в іншій існує, але є всього лише одним з можливих (і не завжди самим оптимальним). Теоретично фахівцями розглядається два основні методи підготовки звітності в міжнародних стандартах: метод паралельного обліку і метод трансформації звітності.

Метод паралельного обліку вважається більш громіздким з точки зору реалізації, але він більшою мірою піддається автоматизації, внаслідок чого значно знижується трудомісткість робіт із складання фінансової звітності на рівні кінцевого користувача. До того ж тільки цей метод здатний забезпечити найвищий рівень надійності та порівнянності звітності.

Метод трансформації є найменш трудомістким, однак похибка в оцінці показників фінансової звітності може бути дуже високою. У той же час цей метод в найменшій мірі підлягає автоматизації в силу того, що коригування більшості показників виконуються експертами виходячи з їх професійного судження, що може стати причиною помилок та невірних даних.

Ці методи розрізняються трудомісткістю реалізації та якістю отримуваної на виході звітності, але в принципі піддаються автоматизації і, відповідно, реалізуються різними комп'ютерними програмами. Наприклад, система Галактика ERP поряд з реалізацією широкого спектру управлінських функцій дозволяє вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності - International Accounting Standard (МСФЗ - IAS/IFRS) та Загальноприйнятим обліковими принципам - General Accepted Accounting Principles (US GAAP). Система підтримує трансформацію фінансової звітності з національних стандартів у інші облікові стандарти, як методом паралельного обліку, так і методом трансформації звітності.

Метод паралельного обліку

Суть реалізації методу в системі Галактика ERP полягає в наступному. Для кожного виду первинних господарських документів створюються шаблони формування проводок - типові господарські операції (ТГО). В рамках одного шаблону можна налаштувати формування проводок в декількох регістрах обліку, наприклад, в планах рахунків ПСБО, IAS/IFRS, GAAP. Формування проводок виконується за допомогою процедури розноски, коли до одного первинного документа прив'язується типова господарська операція і створюються бухгалтерські проводки згідно шаблону одночасно або роздільно для кожного регістру. Проводки по коригувальних записах реєструються бухгалтерськими довідками на останню дату звітного періоду. Враховуючи можливості Галактики, передбачено реєструвати коригування в первинних документах у валюті, формуючи при цьому проводки і в гривнях, і в валюті. Для кожного регістру обліку налаштовуються відповідні звітні форми (РАТ-форми), при налаштуванні яких можна створити кілька ідентичних варіантів, у тому числі в різних валютах, на різних іноземних мовах.

Щоб сформувати бухгалтерську і фінансову звітність методом паралельного обліку, необхідно:

1. виконати рознесення ТГО в первинних документах у всіх регістрах обліку, для яких є шаблони;

2. в кінці звітного періоду індивідуально для кожного плану рахунків виконати:

2.1. додаткові та коригувальні операції за правилами для МСФЗ, наприклад:

2.1.1. реклассіфікаційні для нематеріальних активів;

2.1.2. реклассіфікаційні для основних засобів (інвестиційна власність);

2.1.3. переоцінка інвестиційної власності (коригування прибутку);

2.1.4. коректування дебіторської заборгованості на суму резерву;

2.1.5. коригування запасів на суму резерву;

2.1.6. амортизація основних засобів і нематеріальних активів та ін.

2.2. процедуру закриття рахунків для визначення фінансового результату для всіх використовуваних регістрів відповідно до правил відповідних стандартів;

2.3. отримати підсумкову звітність для кожного з регістрів.

Наприклад, рішення, реалізоване за допомогою системи Галактика ERP для замовника ДП «Селдико» дозволило підприємству вести паралельний облік в національних стандартах та МСФЗ, використовуючи 14 рівнів аналітики на бухгалтерських рахунках, змінювати проводки після дати закриття звітного періоду, виконувати розподіл витрат по брендам і комерційним лініям, отримувати необхідні звіти. Подібна схема реалізації паралельного обліку в даний момент знаходиться в процесі дослідної експлуатації у видавничому домі «Sanoma Media Україна», де поряд з паралельним рознесенням первинних документів по регістрах обліку ведеться єдина картотека необоротних активів в різних планах рахунків за правилами стандартів МСФЗ та ПСБО.

Перевагою методу паралельного обліку в системі Галактика ERP є те, що з точки зору бухгалтера немає різниці: в одному або декількох планів рахунків потрібно відображати проведені первинні документи. Достатньо один раз правильно сформувати первинний документ і використовувати налаштування системи. При цьому метод забезпечує безперервність, контроль і максимальну точність звітної інформації.

Метод трансформації звітності

Основні вхідні дані при методі трансформації звітності беруться з готової сформованої бухгалтерської звітності за правилами ПСБО. Однак на практиці в системі до моменту формування звітності вже повинна існувати база зареєстрованих проводок за правилами ПСБО, оскільки побудова бухгалтерської звітності в системі відбувається за допомогою звернення до сум проводок, оборотам і сальдо рахунків. Так само як і в попередньому методі, для кожного регістру обліку відбувається формування проводок по коригувальних записах і налаштування відповідних звітних форм (РАТ-форми). При проведенні такого налаштування користувач задає формули для розрахунку значень змінних. Тут дуже корисна функція системи Галактика ERP, яка дозволяє в алгоритмах формування звітних показників звертатися до значень сальдо, оборотів, проводок одного або декількох планів рахунків.

Щоб сформувати фінансову звітність в МСФЗ методом трансформації звітності, потрібно:

  • сформувати Баланс та інші форми звітності згідно ПСБО;
  • скопіювати план рахунків і відповідні звітні форми, щоб провести в них наступні коригування;
  • сформувати таблицю відповідності статей по звітності в національних стандартах та звітності в міжнародних стандартах;
  • провести експертний аналіз даних бухгалтерського балансу та визначити перелік коригувань, викликаний різницею правил обліку за різними стандартами (це один з основоположних пунктів трансформації);
  • оформити коригування за допомогою бухгалтерських довідок, зареєструвати проводки в скопійованому плані рахунків (таким чином, у системі буде створена нова Книга проводок під цей план рахунків, куди будуть включені коригування); ці коригувальні записи повинні враховуватися при налаштуванні РАТ-форм фінансової звітності;
  • сформувати Баланс та інші звітні форми згідно стандартам міжнародної фінансової звітності.

Інші методи підготовки звітності в міжнародних стандартах

Практика бере все найкраще з теорії, додаючи досвід професіоналів, завдяки чому в системі Галактика ERP також реалізовані й інші методи підготовки звітності в міжнародних стандартах.

Для реалізації методу трансляції проводок розробляється і настроюється таблиця відповідності синтетичних і аналітичних розрізів регістрів обліку ПСБО та IAS/IFRS  і GAAP. В автоматичному режимі на основі таблиці відповідності проводиться трансляція проводок і таблиці сальдо - за даними обліку ПСБО за звітний період, система генерує таблицю проводок і сальдо в плані рахунків для обліку за міжнародними стандартами. Так само як і в попередніх методах, для кожного регістру обліку налаштовуються відповідні звітні форми (РАТ-форми). Щоб сформувати фінансову звітність в МСФЗ методом трансляції проводок, необхідно виконати:

  • всі операції звітного періоду згідно ПСБО;
  • додаткові та коригувальні операції за правилами для МСФЗ;
  • процедуру закриття рахунків для визначення фінансового результату згідно з МСФЗ;
  • отримати підсумкову звітність за міжнародними стандартами.

Підготовка фінансової звітності за методом швидкого закриття звітного періоду (fast close) забезпечує можливість фіксації прибутків і витрат в момент виникнення з відкладеною прив'язкою «запізнілого» первинного документа. У системі реалізований механізм обробки «документів нарахування», що дозволяє використовувати ксерокопії документів, довідки тощо. При використанні цього методу термін підготовки звітності, в тому числі за стандартами МСФЗ, може бути скорочений з 10-15 днів до 1-3 днів.

Chernyavskaya
Автор статті -
Оксана Чернявська,
діючий член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА),
експерт-консультант корпорації «Галактика»

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲